Tisk

Dotazy

1. Koľko rozhodcov bude spor rozhodovať?
Pokiaľ nie je v rozhodcovskej zmluve určené inak, rozhodujú spory traja rozhodcovia - rozhodcovský senát. Pokiaľ chcete, aby spor rozhodoval jeden rozhodca, je nutné to v rozhodcovskej zmluve ujednať...

2. Kto rozhodcu menuje?
V prípade, že je rozhodcovskou doložkou založená právomoc Rozhodcovského súdu pri IAL SE a nie je v rozhodcovskej zmluve stanovené inak, vyjmenuje každá strana z navrhnutého zoznamu jednoho rozhodcu. Tí následne volia predsedajúceho rozhodcu.

Každá zo strán však môže požiadať predsedu Rozhodcovského súdu, aby určil rozhodcu miesto nej.  Pokiaľ má spor rozhodnúť jediný rozhodca, bude vybraný zo zoznamu predsedom Rozhodcovského súdu. Strany však môžu určiť konkrétneho rozhodcu priamo v rozhodcovskej zmluve.

3. Bude sa v rámci rozhodcovského konania viesť tzv. ústne jednanie?
Pri rozhodovaní obvykle berú strany v úvahu, aký typ sporu môže v budúcnosti vzniknúť. Pokiaľ sa jedná o klasické spory z neuhradených faktúr či uznaní dlhu, je žiaduce, aby sa ústne jednanie nekonalo. Ústne konanie zvyšuje nákladnosť a môže sa javiť ako nadbytočné.

Pozor! V prípade, že je účastníkom konania spotrebiteľ, koná sa ústne jednanie vždy, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

4. Má mať rozhodcovský nález odôvodnenie?
Rozhodcovský nález nemusí obsahovať odôvodnenie, pokiaľ sa na tom strany dohodli. K jeho vylúčeniu je potrebný výslovný prejav vôle strán rozhodcovskej zmluvy.

Nie je potrebné mať odôvodnenia, pokiaľ ide o rozhodcovský nález vydaný v prípade tzv. bagateľného sporu. Pozor! V prípade, že je  účastníkom konania spotrebiteľ, musí rozhodcovský nález obsahovať aspoň stručné odôvodnenie základných otázok rozhodcovského konania.

5. Je možné poveriť rozhodcu, aby rozhodoval vo veci podľa zásad spravodlivosti?
Tento akt znamená, že rozhodca sa odchýli od hmotného práva v prípade, kedy ho považuje za nespravodlivé.  K rozhodnutiu na základě zásad spravedlnosti je potreba výslovného zmocnenia rozhodcu (rozhodcovského senátu).

Ten môže rozhodnúť podľa zásad spravodlivosti iba v tedy, pokiaľ ho k tomu strany výslovne poverili a pokiaľ to pripúšťa zákon. Strany sporu tak môžu učiniť aj  v priebehu rozhodcovského konania. Poverenie je neodvolateľné.

Pozor! V spotrebiteľských sporoch nie je možné rozhodnúť podľa zásad spravodlivosti. Ustanovenie, ktoré oprávňuje k rozhodnutiu sporu podla zásad spravedlnosti v rozhodcovskej zmluve alebo  v priebehu rozhodcovského konania je v prípade spotrebiteľského sporu voči rozhodcom neúčinné. Rozhodci postupujú podľa jasných ustanovení zákona na ochranu spotrebiteľa.

 

Další otázky

Pokiaľ si nie ste istý výberom rozhodcovskej doložky, neváhajte nás kontaktovať na podatelna@rozhodcisoud.net či telefonicky na +420 224 241 319.

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách