Tisk

Základné pojmy

Rozhodcovské konanie je podobné súdnemu s tým rozdielom, že spor nerozhoduje sudca (teda osoba stanovená štátom), ale rozhodca (tj. osoba, na ktorej sa sporné strany dohodli). Takéto konanie je rýchlejšie (proti rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie), lacnejšie a z týchto dôvodov aj efektívnejšie.

 

Čo je rozhodcovské konanie
Rozhodcovské konanie prenáša rozhodovanie o právnych sporoch medzi účastníkmi na rozhodcov, ktorí rozhodujú bez zbytočných formalít vydaním rozhodcovského rozsudku. To je rozhodnutie postavené na úroveň rozsudku (tj. rozhodnutia štátneho súdu). Na základe tohto rozsudku je možné dať prehranú stranu na exekúciu, pri ktorej nariadení sa potom postupuje rovnako ako u štátneho súdu. Ten je konečným rozhodnutím (nie je možné ho napadnúť odvolaním), ktoré je podkladom pre následné nariadenie exekúcie súdom.

Výhodou rozhodcovského konania je jeho rýchlosť a okamžitá vykonateľnosť. Oproti súdnemu konaniu sú tu porovnateľné priame náklady, ktoré je však treba porovnávať s nepriamymi nákladmi pre prípad zdĺhavého a zaťažujúceho súdneho konania pred obecnými súdmi. Rozhodcovské konanie bývalo typické pre obchodné spory, posledný vývoj (napr. v EU) však vedie k tomu, že je využívané aj pre spory spotrebiteľské alebo spory čisto občianskoprávnej povahy.
 
Účastníci rozhodcovského konania
Môžu byť ako fyzické, tak právnické osoby (typicky spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, ale aj spoločenstvá vlastníkov jednotiek apod.). Nezáleží na tom, či sa jedná o podnikateľov či spotrebiteľov.

Rozhodcovská zmluva
Základom rozhodcovského konania je platná zmluva o rozhodcovi alebo rozhodcovská doložka uzavretá obomi stranami. Môže byť súčasťou práve uzatváranej zmluvy alebo môže byť uzavretá dodatočne až po vzniku sporu a môže sa týkať len určitého sporu (zmluva o rozhodcovi).

Rozhodcovská zmluva je záväzná aj pre nástupcov strán, pokiaľ to v nej nie je výslovne vylúčené. Môže sa týkať len určitého okruhu právnych vzťahov. Ide o spory majetkové (nie spory vzniknuté v súvislosti s výkonom rozhodnutia alebo incidenčných sporov), ohľadne ktorých môžu účastníci uzavrieť zmier. Zmluva musí byť uzavretá písomne.

Rozhodcovský rozsudok
Prostredníctvom rozhodcov získate rozhodcovský rozsudok – ten je postavený na úroveň súdneho rozhodnutia a je exekučne vykonateľný. Na jeho základe teda môžete prostredníctvom exekútora dlžníkovi zabaviť majetok a použiť ho na uspokojenie pohľadávok.
 
Rozhodca
V každom rozhodcovskom konaní si môžete vybrať rozhodcu bez obmedzenia. Z dôvodu garancie profesionality je vhodné zvoliť si osoby s právnou praxou alebo ekonómov s bohatou praktickou skúsenosťou z oblasti obchodného a občianskeho práva, a to aj v medzinárodnom kontexte.

Rozhodcovský súd pri IAL SE má preto vo svojich radoch odborníkov s bohatými právnymi znalosťami, ktorí Vám poskytnú najkvalitnejšiu možnú arbitráž, akú je možné na českom a slovenskom arbitrážnom trhu zaistiť.
 
Exekúcia
Exekúcia alebo vykonávacie konanie je nútený výkon exekučného titulu. Tým je napr. vykonateľné rozhodnutie súdu, vykonateľný rozhodcovský rozsudok, notársky zápis so zvolením k vykonateľnosti, exekútorský zápis, vykonateľné rozhodnutie orgánu štátnej správy a územnej samosprávy, alebo iné vykonateľné rozhodnutia a schválený zmier a listiny, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Na základe rozhodcovského rozsudku môžete dlžníkovi zabaviť majetok a použiť ho na uspokojenie pohľadávok - teda previesť exekúciu.
Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách