Tisk

Výhody arbitráže


Rýchlosť

Konanie u Rozhodcovského súdu pri IAL SE je mnohokrát kratšie než u obecného súdu. V prípade, že dôjde k sporu, konanie trvá v rade týždňov a Váš prípad môže byť právomocne rozhodnutý do mesiaca! Pre svoju rýchlosť je obľúbené predovšetkým v západoeurópskych krajinách - konanie sa zbytočne nepreťahuje a je efektívne, nikto nechce čakať na rozhodnutie súdu roky. Vymáhateľnosť je naviac zaručená aj v krajinách EU.

 


Neverejnosť konania
Spor nie je verejne prezentovaný ani medializovaný. Rozsudok obecného súdu musí byť vyhlásený verejne, oproti tomu rozhodcovský rozsudok Rozhodcovského súdu pri IAL SE je vydaný bez vyhlásenia a prístupu verejnosti. Nie je tak ohrozené know how či dôverné informácie oboch strán sporu.
 

 

Úspora nákladov
Rozhodcovské konanie je v závislosti na celkovej hodnote sporu až o polovicu lacnejšie než konanie pred klasickým súdom. V súčasnej dobe predstavujú náklady na rozhodcovské konanie u Rozhodcovského súdu pri IAL SE cca 3% celkovej hodnoty sporu.

 Efektívna vymáhateľnosť
Rozhodcovský rozsudok vydaný rozhodcom, nadobúda účinky právomocného rozhodnutia (súdneho rozsudku) dňom doručenia, týmto dňom je rozsudok vykonateľný. Na jeho základe je možné začať viesť výkon rozhodnutia - exekúciu. Rozhodcovský rozsudok je vykonateľný aj v cudzích krajinách, pričom je ďaleko lepším exekučným titulom než rozsudok súdny, ten je totiž v zahraničí považovaný za rozhodnutie cudzej štátnej moci a jeho vykonateľnosť je tak uznávaná veľmi nepravidelne.

 


Neformálnosť

Toto konanie je neformálnejšie než konanie pred klasickým súdom, prísne dodržovanie predpisov a dohľad nad celým konaním je však zaistený Rokovacím poriadkom a kódexmi Rozhodcovského súdu pri IAL SE.

 

 

 

Jednoinštančnost
Rozhodnutie rozhodcov vo forme rozhodcovského rozsudku je konečné a po jeho doručení obom stranám sporu aj právomocné a vykonateľné. Proti rozhodcovskému rozsudku nie je možné podať odvolanie – vylučuje sa tak v SR obvyklé odvolanie k vyššej súdnej inštancii a nekonečnej dobe trvania sporu.

 

 

Spravodlivosť
Rozhodca sa pri svojom rozhodovaní môže okrem platného práva držať aj zásadami spravodlivosti, umožňuje mu lepšie využívať skúsenosti z právnej aj ekonomickej praxe a dopracovať sa tak k efektívnejšiemu rozhodnutiu. Zjavným nespravodlivostiam plynúcim z rýdzo formálnych aplikácií zákonov sa môže vyhnúť.

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách