Tisk

Další náležitosti

Plénum rozhodcov
Je tvorené osobami zapísaýmié v zozname rozhodcov, zvoláva a riadi ho predseda Rozhodcovského súdu. Plénum sa uznáša väčšinou prítomných rozhodcov zapísaných v zozname a je uznášaniaschopné, pokiaľ je prítomná aspoň polovina rozhodcov. Tento orgán plní následujúce funkcie. 

 • Predkládá predsedníctvu doporučenia týkajúce sa činnosti Rozhodcovského súdu a návrhy na zmenu Jednacieho poriadku Rozhodcovského súdu.
 • Rozhoduje o uverejnení rozhodnutí vydaných v rozhodcovskom konaní vedenom podľa Jednacieho poriadku Rozhodcovského súdu; rozhodnutie sa uverejní v anonymizovanej podobe.
 • Zaujímavé stanoviská k otázkam zásadného právneho významu zverejňuje na týchto stránkách. Tým prispieva ku zjednoteniu rozhodovacej praxe Rozhodcovského súdu a rozhodcov.

Určovanie rozhodcov

 • Pokiaľ nie je v rozhodcovskej zmluve určené inak, rozhodujú spory traja rozhodcovia (rozhodcovský senát).
 • V prípade, že je rozhodcovskou doložkou založená právomoc Rozhodcovského súdu pri IAL SE a nie je v rozhodcovskej zmluve stanovené inak, vyjmenuváva každá strana z navrhnutého zoznamu po jednom rozhodcovi. Tí následne volia predsedajúceho rozhodcu.
 • Každá zo strán však môže požiadať predsedu Rozhodcovského súdu, aby určil rozhodcu za ňu. Pokiaľ má spor rozhodnúť jediný rozhodca, bude vybraný zo zoznamu predsedom Rozhodcovského súdu. Strany však môžu určiť konkrétneho rozhodcu priamo v rozhodcovskej doložke, v prípade, že sa nejedná o spotrebiteľský spor.
 • Žalobca je povinný určiť rozhodcu, prípadne požiadať predsedu Rozhodcovského súdu, aby určil rozhodcu za neho. Žalovaný je povinný určiť menom a priezviskom osobu rozhodcu, prípadne požiadať predsedu Rozhodcovského súdu, aby určil rozhodcu za neho.
 • V prípade, že žaloba alebo žalobná odpoveď neobsahuje určenie osoby rozhodcu alebo žiadosť, aby rozhodca bol určený predsedom Rozhodcovského súdu, určí rozhodcu, prípadne osoby rozhodcov, vrátane predsedajúceho rozhodcu, predseda Rozhodcovského súdu.
 • Pokiaľ už určený rozhodcovia nezvolia predsedajúceho rozhodcu do 10 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie o menovaní rozhodcom zdelené poslednému z určených rozhodcov, určí predsedajúceho rozhodcu predseda Rozhodcovského súdu.
 • Pokiaľ už určený rozhodca nezvolí predsedajúceho rozhodcu do 10 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie o menovaní rozhodcom oznámené poslednému z určených rozhodcov, určí predsedajúceho rozhodcu predseda Rozhodcovského súdu.
 • Pokiaľ nie je ustanovený rozhodcovský senát alebo určený jediný rozhodca, sú predseda Rozhodcovského súdu alebo ním poverená osoba oprávnený vykonávať všetky procesné úkony, vrátane úkonov pred zahájením rozhodcovského konania, s výnimkou rozhodovania o pravomoci a príslušnosti rozhodcov. Podľa tohoto odstavca sa postupuje iba v prípadoch, kedy prejednáva a rozhoduje spor Rozhodcovský súd ako stály rozhodcovský súd.

Námietky proti rozhodcom
Právne predpisy vzťahujúce sa k rozhodcovskému konaniu upravujú dva druhy námietok:

 • námietku podjatosti rozhodcu
 • námietku nezpôsobilosti byť rozhodcom

Môže ju podať akákoľvek strana sporu do 10 dní od okamihu, kedy se dozvedela o okolnostiach, pre ktoré námietku podáva. V tejto lehote musí byť doručena vybranej osobe (ktorou je väčšinou predseda Rozhodcovského súdu, prípadne ním poverená osoba).

Vybraná osoba následne vyrozumie dotknutého rozhodcu a vyzve ho, aby sa k námietke v lehote 5 dní písomne vyjadril. V prípade, že posúdi námietku ako opodstatnenú, vyzve ho, aby sa v rovnakej lehote písomne vzdal funkcie rozhodcu. O podanej námietke vyrozumie vybraná osoba taktiež druhú stranu sporu.

Dňom, kedy bude dotknutému rozhodcovi doručené rozhodnutie o tom, že je námietka dôvodná, zaniká jeho funkcia rozhodcu v danom rozhodcovskom konaní. Proti rozhodnutiu o námietke podjatosti rozhodcu a námietke nezpôsobilosti byť rozhodcom nie je prípustné odvolanie.

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách