Tisk

Povinnosti

  • Rozhodcovia sú zapísaní v zozname rozhodcov. Zoznam vedie tajomník Rozhodcovského súdu IAL SE a je verejne prístupný v sídle Rozhodcovského súdu a jeho pobočkách. Zoznam je zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky a Obchodnom vestníku Českej republiky.
  • Vo svojej funkcií je nezávislý a nestranný. O všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie počas výkonu svojej funkcie a v súvislosti s ňou, je povinný zachovávať mlčanlivosť (v prípade, že nebol tejto povinnosti zbavený).
  • Samostatným rozhodcom alebo predsedou rozhodcovského senátu môže byť iba rozhodca s vysokoškolským právnickým vzdelaním (alebo s vyšším odborným či stredoškolským vzdelaním, ale s dostatočnou odbornou praxou v obore). Rozhodca môže byť i členom rozhodcovského senátu.
  • Je povinnýn postupovať v rozhodcovskom konaní nestranne a nezávisle, pri tom sa riadi štatútom a jednacím poriadkom Rozhodcovského súdu a zákonmi práva rozhodného pre rozhodcovské konanie.
  • Vystupuje profesionálne. Dbá o svoj odborný rast a systematickým vzdeláváním si zvyšuje profesionálne vedomosti a dovednosti, a to hlavne vzdelávacími akciami poriadanými Rozhodcovským súdom a ďalšími inštitúciami.
  • V konaní postupuje tak, aby se vyhol stretu záujmov a nezneužil svojho postavenia k osobnému prospechu ani ku prospechu tretích osôb.
  • Rozhodca dodržuje všeobecné morálne pravidlá. Pri svojej činnosti sa riadi zásadami dobrých mravov, jedná tak, aby zachoval česť a dôstojnosť rozhodcovského konania, Rozhodcovského súdu aj svoju dobrú povesť. 
  • Pri svojej činnosti je politicky nestranný.
  • Tu ku stiahnutiu etický kodex...
Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net