Tisk

Časté dotazy

1. Ako funguje Rozhodcovský súd pri IAL SE?
Jednoducho, stačí uzatvoriť rozhodcovskú zmluvu pred vznikom sporu (napr. do zmluvy o pôžičke dáte rozhodcovskú doložku ako jedno zo záverečných ustanovení), alebo až po vzniku sporu (keď sa s protistranou dohodnete, že máte záujem na rýchlom vyriešení danej situácie), a preto nech rýchlo a spravodlivo rozhodne rozhodca.

2. Ako dlho trvá konanie pred Rozhodcovským súdom pri IAL SE?
Konanie trvá obvykle niekoľko týždňov. Do mesiaca môže býť Váš prípad právomocne rozhodnutý.

3. Prečo by mala byť daná prednosť konaniu u Rozhodcovského súdu pri IAL SE pred klasickým štátným súdom ?
Konanie pred rozhodcom je menej nákladné (okolo 50%), je jednoinstančné (nie je možné sa proti nemu odvolať a tým preťahovať konanie), lze vylúčiť ústne konanie (nie je nutné k rozhodcovi vôbec chodiť, konanie je možné uskutočniť aj písomne) a je možné o ňom rozhodovať na základe spravedlnosti (na základe „sedliackeho rozumu“) apod.

4. Konanie pred klasickým štátnym súdom je zdĺhavé aj preto, že účastníci se neustále odvolávajú k vyšším soudům. Tie následne vec vracajú nižším súdom a vzniká „ping pong“, ktorý odnesie hlavne žalobca, ktorý sa domáha svojho práva. Pomôže mi v tom Rozhodcovský súd pri IAL SE?
Rozhodne pomôže. Konanie pred rozhodcom je zo zákona jednoinstančné, nie je možné sa odvolávať, akonáhle rozhodca rozhodne, je spor ukončený. A pokiaľ by ste predsa len požadovali, aby rozhodcu niekto „skontroloval“, je možné sa s protistranou dohodnúť, že návrh rozhodcu prezkúma iný rozhodca.

5. Stáva sa, že klasický súd uzatvorí prípad tak, že sa nám to nemusí páčiť – ale „zákon je zákon“. Musí sa vždy rozhodovať podľa zákonov? Nestačil by niekedy sedliacky rozum?
Stačil, klasické súdy však možnosť rozhodovať na základe „sedliackeho rozumu“ nemajú. Rozhodca však túto možnosť má, môže totiž rozhodnúť na základe spravodlivosti, tzn. čo mu prijde spravodlivé. Zjavným nespravedlnostiam plynúcim z rýdzo formálnych aplikácií zákonov sa môže vyhnút.

6. U klasických štátnych súdov sa budú zvyšovať poplatky, budú sa zvyšovať aj u Rozhodcovského súdu pri IAL SE?
Nebudú, práve naopak. U klasických súdov sa zvýši poplatok na 5% (niektorí dokonca po vzore Poľska volajú po 6%). U Rozhodcovského súdu pri IAL SE činí poplatok iba 2% v prípade smenečných konaní, 3% v ostatných prípadoch.

7. Klasický súd vždycky nariaďuje jednanie, ku ktorému sa musia dostaviť obidve strany, hoci sa to môže zdať zbytočné.  Príklad – predmetom sporu je uznanie dlhu, v ktorom dlžník prakticky nemá čo rozporovať. Je možné sa týmto zbytočnostiam nejako vyhnúť?
Tejto zbytočnosti sa je v rozhodcovskom konaní možné vyhnúť. Je možné sa dohodnúť, že rozhodca nenariadi ústne jednanie. Takéto konanie je následne rýchlejšie a pre účastníkov ménej náročné.

8. U klasického súdu je niekedy nepríjemné, že v jednacej sieni sedia aj ľudia, ktorých sa prípad netýka, či už z dôvodu záujmu o právo, alebo z důvodu, že sa chcú dozvedieť niečo o našej spoločnosti. Je možné s tým Mirčo urobiť? Napr. týchto ľudí vykázať ?
Súdy takúto pravomoc nemajú, konanie pred klasickým súdom je totiž verejné a verejnosť je možné vykázať iba v zákonom stanovených situáciach. Naopak rozhodcovské konanie je neverejné, vedľa rozhodcu a účastníkov konania sa ho účastnia iba osoby, s ktorých účasťou vyslovia účastníci súhlas. O Vašom know-how  či inom obchodnom tajomstve sa nikto nedozvie. Naviac, pokiaľ sa na tom strany dohodnú, je možné vydať aj rozhodcovský nález bez odôvodnenia. To je výhodné napr. v situácií, kedy nechcete, aby si o Vašom prípade čítal napr. súdny exekútor či jeho zamestnanci, ktorý vedú exekúciu.

9. Čo musím urobiť s rozhodcovským nálezom, aby sa podľa neho mohlo exekuovať, ako podľa klasického rozsudku?
Na základe rozhodcovského nálezu je možné viesť exekúciu bez ďalšieho, rovnako ako na základe klasického rozsudku. Nie je v tom žiadny rozdiel.

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách